Skip to content

Annika Forsanderin muistorahaston säännöt

1 §

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (jäljempänä ETMU ry) hallitus päätti 4.5.2018 perustaa Annika Forsanderin muistorahaston (engl. Annika Forsander Memorial Fund, ruots. Annika Forsanders minnesfond), jota näissä säännöissä kutsutaan rahastoksi.

2 §

Rahaston varat muodostuvat Annika Forsanderin muistoksi tehdyistä lahjoituksista. ETMU ry avaa rahastoa varten oman pankkitilin Osuuspankkiin.

3 §

Rahaston tarkoituksena on tukea ensisijaisesti alkuvaiheen väitöskirjatutkijoita, joiden tutkimusaihe liittyy ETMU ry:n edustamaan toimialaan eli etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimukseen. Rahasto tukee väitöskirjatutkijoiden osallistumista kansainvälisiin konferensseihin myöntämällä apurahoja matka- ja konferenssikuluihin.

4 §

Rahaston varojen käytöstä päättää ja rahaston tarkoituksen toteutumista seuraa ETMU ry:n hallitus. Hallitus laatii vuosittain suunnitelman rahaston varojen käytöstä.

5 §

Rahaston apurahat julistetaan haettavaksi kerran vuodessa ETMU ry:n hallituksen toimesta. Apurahahausta ilmoitetaan ETMU ry:n sähköpostilistoilla, internet-sivuilla ja sosiaalisen median kanavilla (Facebook ja Twitter).

6 §

Rahoituspäätökset tekee kunkin vuoden hallitus hakemusdokumenttien (hakijan ansioluettelo sekä vapaamuotoinen hakemus sisältäen matkasuunnitelman, budjetin ja selvityksen konferenssiosallistumisen merkityksestä tutkijalle) perusteella. Apurahapäätöksiä tehtäessä annetaan etusija väitöskirjatutkimuksensa alkuvaiheessa oleville tutkijoille, joilla ei ole muuta rahoitusta konferenssiosallistumiseen. Apurahan saajan on oltava ETMU ry:n jäsen ja läsnä oleva jatko-opiskelija suomalaisessa yliopistossa. Apurahan saajan on toimitettava ETMU ry:n hallitukselle todistus siitä, että hänen esitelmänsä tai posterinsa (tms.) on hyväksytty konferenssiohjelmaan. ETMU ry:n hallituksen jäsenet eivät voi hakea apurahaa rahastosta. Yhteyshenkilönä toimii ETMU ry:n sihteeri.

7 §

Rahasto on olemassa niin kauan kuin Annika Forsanderin muistoksi lahjoitettuja varoja riittää rahastoa varten avatulla pankkitilillä. Tämän jälkeen ETMU ry:n hallitus tekee erillisen päätöksen rahaston lakkauttamisesta tai jatkamisesta muilla varoin. Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoituksilla ja testamenteilla, jos niiden käyttötarkoitus vastaa rahaston tarkoitusta.

8 §

Rahaston sääntöjen muuttamisesta tai purkamisesta päättää ETMU ry:n hallitus.

Säännöt on hyväksytty ETMU ry:n hallituksessa 18.5.2018.