Skip to content

ETMU-palkinto 2006: Karmela Liebkind

Professori Karmela Liebkindille myönnettiin ETMU-tunnustuspalkinto Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran konferenssissa Tampereella perjantaina 27.10.2006. Palkinnolla haluttiin osoittaa arvostusta Liebkindin mittavalle panostukselle etnisten suhteiden tutkimukseen viimeisen 30 vuoden ajalla.

Professori Karmela Liebkind (s. 1949) on tehnyt uraauurtavaa työtä etnisten suhteiden tutkimuksen saralla jo yli 30 vuotta, joista noin 20 vuotta myös yliopistotason opetustehtävissä.

Hänen tieteellinen työnsä on ollut vahvasti sidoksissa Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitokseen, jolla hän aloitti työskentelynsä assistenttina ja tutkimusapulaisena vuonna 1973. Vuonna 1986 hänet nimitettiin Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen dosentiksi, minkä jälkeen hän on toiminut tutkijana, akatemiantutkijana ja yliassistenttina sekä vuodesta 1993 lähtien professorina.

Karmela Liebkind on ensimmäisiä suomalaisia tutkijoita, jotka toivat kieli- ja kulttuurivähemmistöjen problematiikan yhteiskuntatieteellisen tarkasteluun ja laajemman yleisön tietoisuuteen. Hänen väitöskirjansa Minority identity and identification processes: A social psychological study. Maintenance and reconstruction of ethnolinguistic identity in multiple group allegiance (1984) käsitteli kieli- ja kulttuurivähemmistöjen etnolingvistisen identiteetin rakentumista, jonka pohdinta jatkuu edelleen ajankohtaisena alan tutkijoiden keskuudessa. Tämä on saanut Karmela Liebkindin palaamaan 20 vuoden takaisiin tutkimuskohteisiinsa ja tutkimaan suomenruotsalaisten etnolingvististä ryhmäidentiteettiä uusimpien teoreettisten mallien pohjalta. Työn tuloksena on tänä vuonna ilmestynyt hänen yhdessä sosiologian professori Tom Sandlundin kanssa toimittamansa kirja Räcker det med svenskan? (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2006).

Kieli- ja kulttuurivähemmistöihin liittyvien kysymysten lisäksi Karmela Liebkindin tutkimusintressit ovat laajemmin käsittäneet ryhmien välisiä suhteita, etnistä identiteettiä sekä rasismia ja akkulturaatioprosessia. Hän on merkittävä tieteentekijä paitsi kansallisella, myös kansainvälisellä areenalla. Tästä osoituksena on hänen liki 200 tieteellistä julkaisuaan Suomessa ja ulkomailla. Viimeaikaisista kansainvälisistä julkaisuista merkittävimpiä ovat akkulturaatiotutkimusta käsittelevä osa sosiaalipsykologian käsikirjassa (Blackwell handbook of social psychology, Vol IV, 2001) sekä ryhmien välisiä suhteita käsittelevä luku soveltavan psykologian tietokirjassa (Encyclopedia of applied psychology, Elsevier Academic Press, 2004). Karmela Liebkind osallistuu myös aktiivisesti kansainvälisiin tutkimusprojekteihin. Hän on johtanut tai ollut mukana useissa kansainvälisissä monitieteisissä projekteissa, joiden ansiosta Suomessa tehtävä alan tutkimus on saanut näkyvän roolin ja tutkijat puolestaan tilaisuuden osallistua vaativiin kansainvälisiin vertailututkimuksiin.

Karmela Liebkind tunnetaan myös merkittävänä yhteiskunnallisena mielipidevaikuttajana. Hän pitää tärkeänä osallistua aktiivisesti hyviä etnisiä suhteita edistävään työhön myös käytännössä. Vuosina 1994-2000 Liebkind toimi Suomen edustajana ECRI:ssä (Council of Europe Expert Commission against Racism and Intolerance) ja vuodesta 2004 Suomen valtioneuvoston nimittämän syrjintälautakunnan varajäsenenä. Karmela Liebkindin ansiot on palkittu aiemminkin. Vuonna 2001 hän sai Helsingin yliopiston Maikki Friberg -tasa-arvopalkinnon tunnustuksena hänen Helsingin yliopistossa tekemästään työstä tasa-arvon, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi.