Hakuohjeet

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU ry) julistaa haettavaksi matka-apurahoja väitöskirjatutkijoiden kansainvälisiin tutkimuskonferensseihin osallistumiseen. Apurahan hakijoiden tulee olla ETMU ry:n jäseniä, ja heidän tutkimusaiheensa tulee liittyä ETMU ry:n edustamaan toimialaan eli etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimukseen.

Apurahaa tulee hakea 30.9.2018 mennessä. Apurahapäätöksistä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse 20.10.2018 mennessä. Apurahojen käyttöaika on 1.11.2018–31.10.2019.

Apurahoja myönnetään 1–2 kappaletta riippuen myönnettyjen apurahojen suuruudesta. Yhden apurahan suuruus voi olla enimmillään 1000 euroa.

Hakuehdot:

Etusijalla apurahahaussa ovat alkuvaiheen väitöskirjatutkijat, joilla ei ole muuta rahoitusta saatavilla konferenssiosallistumiseensa. Hakijan tulee olla ETMU ry:n jäsen hakuajan päättyessä (30.9.2018) (lisätietoja ETMU ry:n jäseneksi liittymisestä). Kultakin hakijalta voidaan hyväksyä samalla hakukierroksella vain yksi hakemus. Hakijan on myös oltava jatko-opiskelija suomalaisessa yliopistossa. ETMU ry:n hallituksen jäsenet eivät voi hakea apurahoja.

Apurahat on tarkoitettu matkoihin liittyviin välttämättömiin kuluihin, kuten osallistumismaksuihin ja kohtuullisiin majoitus- ja matkakuluihin. Apurahaa ei voi hakea päivärahoihin tai vakuutuksiin.

Apurahoilla tuetaan ulkomaille suuntautuvia konferenssimatkoja. Konferenssiin osallistumisella tarkoitetaan apurahahaussa oman esitelmän tai posterin esittämistä. Apurahaa voi hakea ennen konferenssiesityksen tai -posterin hyväksymistä, mutta apurahan saajan on toimitettava ETMU ry:lle todistus siitä, että esitys on hyväksytty konferenssiohjelmaan (esimerkiksi linkki konferenssin vahvistettuun ohjelmaan tai konferenssin ohjelma/abstraktikirja sähköpostin liitetiedostona). Jos esitystä ei hyväksytä, rahoitus peruuntuu.

Mikäli apuraha myönnetään, hakija sitoutuu toimittamaan ETMU ry:lle lyhyen kirjallisen selvityksen alkuperäistositteineen kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Mikäli todelliset kulut jäävät myönnettyä summaa pienemmiksi, hakija palauttaa käyttämättä jääneen osuuden ETMU ry:lle.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo ennen hakuaikaa toteutuneeseen konferenssimatkaan. Apurahan voi käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Apurahahakemukset käsittelee ETMU ry:n hallitus. Apurahan saajien nimet julkistetaan ETMU ry:n internet-sivuilla ja 15.–16.11.2018 Turussa pidettävillä ETMU-päivillä.

Hakuohjeet:

Hakemukseen tulee liittää hakijan lyhyen ansioluettelon (max. 2 sivua) lisäksi vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi matkasuunnitelma, matkan budjetti sekä selitys konferenssiosallistumisen merkityksestä tutkijalle.

Varmistathan, että hakemuksesta käy ilmi seuraavat tiedot:

  • Hakijan nimi ja yhteystiedot

  • Titteli/virka-asema

  • Saako hakija matkaan muuta rahoitusta

  • Matkakohde ja -aika

  • Matka tarkoitus

  • Yksilöity kustannusarvio matkakuluista

  • Apurahan käyttösuunnitelma ja perustelu matkan merkittävyydestä hakijalle

  • Selitys hakijan tutkimusaiheen liittymisestä ETMU ry:n edustamaan tutkimusalaan

Lisäksi hakemukseen voi liittää esitelmän tai posterin hyväksymisilmoituksen, jos sellainen on jo saatavilla.

Hakemukset toimitetaan yhtenä pdf-liitteenä ETMU ry:n hallituksen sihteerille Minna Seikkulalle (minna.seikkula(at)helsinki.fi) hakuajan päättymiseen mennessä. Otsikoi sähköposti tunnisteella “Annika Forsanderin muistorahaston matka-apuraha”. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon hakemusten käsittelyssä.