Skip to content

Seuran säännöt

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 18.11.2003 ja Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.12.2003. Sääntöjen 1 ja 7 § muutos on hyväksytty vuonna 2006.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Seura on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Yhdistyksen toimialueena on koko maa.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää monitieteistä etnisten suhteiden tutkimusta Suomessa, tutkimusalueesta kiinnostuneiden tutkijoiden, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen välistä monitieteistä yhteydenpitoa ja yhteistoimintaa ja kehittää tutkijoiden välisiä kansainvälisiä yhteyksiä. Etnisten suhteiden tutkimus on tässä yhteydessä ymmärrettävä laajasti siten, että se kattaa myös kansainväliseen muuttoliikkeeseen, pakolaisuuteen, monikulttuurisuuteen, rasismiin, nationalismiin, kotoutumiseen, vähemmistöoikeuksiin, maahanmuuttajiin, kansallisiin vähemmistöihin, kansalaisuuteen ja muihin näihin verrattaviin aihealueisiin kohdistuvan tutkimuksen.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

vaikuttaa aihealueen kannalta merkityksellisiin yhteiskunnallisiin asioihin, tekee aloitteita aihealuetta koskevan tutkimuksen ja opetuksen edistämiseksi, harjoittaa julkaisutoimintaa, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä muuta vastaavaa julkisuuteen suuntautuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää aihepiiriin kuuluvien kysymysten ja ilmiöiden ymmärtämistä, organisoi ja harjoittaa tutkimustoimintaa, järjestää tieteellisiä konferensseja, seminaareja ja kokouksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

4§ Jäsenet

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja hyväksyy yhdistyksen säännöt. Yhdistys voi ottaa kannatusjäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa, ja yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet yhdistyksen toimintaa.

Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä mahdollisesti perittävien liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen kummallekin jäsenryhmälle syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 1–2 puheenjohtajaa ja vähintään 10 ja enintään 14 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on valvoa yhdistyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen taloutta sekä hoitaa muut sille kuuluvat tehtävät.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja kumpikin yksin, tai hallituksen varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole määrätty toisin, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

12§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys; esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys; vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle; valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle; valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.